Gizlilik

Gizlilik

30 Haziran 2003 tarihli ve 196 no.’lu Gizlilik Kanun Hükmünde Kararnamesi (Kişisel Verileri Koruma Kanunu), kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak bireylere ve diğer öznelere koruma sağlıyor.
Bu Kurala göre veriler, dürüstlük, meşruiyet ve şeffaflık ilkelerine göre işlenir ve verilerin gizliliği ile veri sahibinin hakları korunur. Bu nedenle 196/2003 no.’lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesi uyarınca size aşağıdaki bilgileri sağlıyoruz:

1. Yukarıdaki Şirkete verilen, iş görüşmeleri, sözleşme öncesi görüşmeler ve sözleşmenin yapılması sırasında sözlü olarak sağlanan kişisel veriler, verilerin toplanmasının ve kaydedilmesinin yanı sıra düzenlenmesi, korunması, işlenmesi, değiştirilmesi, seçilmesi, elenmesi, harmanlanması, kullanılması ve bu amaçlarla verilerin ve diğer uygun işlemlerin bağlanmasıyla işlenir:
2. Şirketin muhasebe, vergi ve katkılarıyla ilgili hukuki yükümlülüklerine ve diğer hukuki gereklilikleri yerine getirmesi;
3. Bir sözleşme yapma görüşüyle bilgi toplama;
4. Şirketle yapılan sözleşmelerin performansı;
5. İş faaliyetlerinin performansı, pazarlama bilgileri, ilan gönderme veya doğrudan satış materyali ya da piyasa araştırması veya etkileşimli pazarlama iletişimi ile ilgili veriler hususunda;
6. Yönetim amaçlarıyla (üretim veya lojistik), istatistik (analiz ve planlama), muhasebe, finans ve sigorta amaçları ve borç koruması;
7. Ticari ve endüstriyel ilişkilerin gelişimi.
8. Söz konusu verilerin sağlanması tercihe bağlıdır;
9. Veri sahibinin bu verileri sağlamayı reddetmesi, veriyi isteyen tarafın kapsamında anlaşmayı etki altında bırakabilir veya Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebilir;
10. Bu veriler, Iveco S.p.A. adına ve belirli sözleşme kısıtlamaları çerçevesinde, FIAT Group’taki diğer şirketlere ve/veya AB üye devletlerindeki veya IVECO dağıtım ağındaki diğer çalışan öznelere yalnızca yukarı belirtilen a fıkrasındaki amaçlar için işlenmesi amacıyla iletilebilir ve ad, adres, telefon/faks numaraları, iş türü bilgileriyle sınırlı olmak üzere yalnızca pazarlama teşvik amaçlarıyla dağıtılabilir;
11. İşleme süreci manüel veya elektronik olarak gerçekleştirilebilir.
12. Veri Denetleyicisi: IVECO S.p.A. Veri işleyicileri: Verilerin yukarıdaki a) fıkrasında belirtildiği şekilde işlenmesinden sorumlu olan muvakkaten kişilerin güncellenmiş bir listesi IVECO S.p.A.’da mevcuttur. – Hukuki İşler, Via Puglia 35, 10156 Torino, İtalya.

Veri Denetleyicisi karşısındaki haklarınızı 196/2003 no.’lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesi uyarınca kullanabilirsiniz. Bu madde, burada sizin için sunulmuştur:
196/2003 no.’lu Kanun Hükmünde Kararname, 7. Madde – “Kişisel bilgilere ve diğer haklara erişim hakkı”

1. Veriler kaydedilmese bile veri sahibi, kendi hakkındaki kişisel bilgilerin bulunduğunun ya da bulunmadığının doğrulanması ve bu verilerin kendisine anlaşılı bir şekilde iletilmesini isteme hakkına sahiptir.
2. Özne sahibi aşağıdakilerle ilgili bilgilendirilme hakkına da sahiptir:
a) kişisel verilerin kaynağı;
b) veri işlemesinin amaçları ve yöntemleri;
c) elektronik yollar kullanılarak veri işlenirken kullanılan program; d) Veri Denetleyicisi, veri işleyiciler ve 5. Madde, 2. paragraf uyarınca atanan temsilciyi tanımlayan ayrıntılar;
e) ülke, veri işleyicileri ya da çalışanları için atanmış temsilciler sıfatıyla kişisel bilgilerin verilebileceği ya da bunlarla ilgili bilgi sahibi olabilecek kişiler veya kişi kategorileri.
3. Veri sahibinin şunları almaya hakkı vardır:
a) güncelleme, düzeltme veya isterse kişisel verilere ekleme;
b) verilerin ilk toplanma amacı ya da daha sonra işlenme amacı nedeniyle depolanması gerekmeyen kişisel veriler dahil, isimsiz durumun iptali veya değiştirilmesi ya da kanun ihlal edilerek işlenen verinin engellenmesi;
c) bunun imkansız olması veya korunan haklarla açık bir şekilde uyumsuz olan araçların kullanımını ima eden durumlar hariç, a ve b maddelerinde belirtilen işlemlerin, içerikleri dahil, kişisel verilerin verildiği veya dağıtıldığı kişilere bildirildiğine dair bir ilan.
4. Veri sahibinin aşağıdakilere tamamen veya kısmen itiraz etme hakkı bulunur:
a) geçerli nedenlerde, kişisel veriler, verilerin toplanma amacıyla ilgili olsa bile kişisel verilerinin işlenmesine;
b) reklam materyali gönderme veya doğrudan satış amacıyla ya da piyasa araştırması veya pazarlama iletişimleri amaçlarıyla kendisiyle ilgili kişisel verilerin incelenmesi.