Hukuki Notlar

Hukuki Notlar

“Kişisel Verileri Koruma Kanunu” üzerinde 196/2003 no.’lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesi uyarınca, Veri Denetleyicileri sıfatıyla Fiat S.p.A., Centro Ricerche Fiat S.c.p.A., CNH Italia S.p.A., Comau S.p.A., Elasis S.c.p.A., Fiat Group Automobiles S.p.A., Fiat Powertrain Technologies S.p.A., Fiat Services S.p.A., Iveco S.p.A, Magneti Marelli S.p.A., Teksid S.p.A. burada kişisel verilerini gönüllü olarak veren her adayı şu konuda bilgilendirir:

İsteyerek verilen tüm bilgiler yalnızca personel seçimi ve değerlendirmesi amaçlarıyla kullanılacaktır;
FIAT Group şirketleri, 903/77 ve 125/91 no.’lu kanunlar uyarınca eşit fırsat kriterleri kullanarak personel seçer ve adaylar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz;
Bu veriler, 196/2003 no.’lu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca ve aşağıda belirtilen yöntemlere göre azami gizlilik, özen ve tedbirle işlenecek ve depolanacaktır.

1. VERİLERİN TOPLANMASI VE DOĞASI
Veriler, veri sahibinin ilgili formu doldurmasıyla ve öz geçmişini kaydetmesiyle toplanır.
Yalnızca işleme için gerekli olan genel veriler, aşağıdaki 2. Fıkrada belirtilen yükümlülüklerle, görevlerle ve amaçlarla kesin olarak ilgili olan kati sınırlar içinde toplanır.
Bu nedenle veri sahibinin (196/2003 no.’lu Kanun Hükmünde Kararname’nin özellikle ırksal veya etnik kökeni, dini inançları veya benzer şekilde diğer inançları, politik görüşleri, parti ya da sendika üyeliklerini ortaya koyan kişisel verilerin veya fiziksel ya da zihinsel sağlık ve durumu ya da cinsel hayatı açığa çıkaran kişisel verileri hassas olarak tanımlayan 4. Maddesi, 1. paragrafı, b fıkrası uyarınca) “hassas” ve/veya (yukarıda belirtilen Kanun Hükmünde Kararname’nin özellikle veri sahibinin, İtalyan Ceza Muhakemeleri Kanununun 60. Ve 61. Maddeleri uyarınca suç işlemekten sorgu altında olduğunu veya suçlandığı açığa çıkaran kişisel verileri “yargısal” olarak tanımlayan 4. Maddesi, 1. paragrafı, e fıkrası uyarınca) “yargısal” olarak görülen kişisel verilerini vermemesi istenir.
Ancak aday, hassas verilerin verilmesini zorunlu olarak görüyorsa, öz geçmiş verilen adreslere normal posta olarak gönderilmeli ve bu verilerin işlenmesiyle ilgili izni, tarihi belirtilmiş ve imzalanmış olarak gönderilmelidir.

2. VERİ İŞLEMESİNİN AMAÇLARI Kişisel veriler yalnızca personel araştırması, seçilmesi ve değerlendirmesi amaçlarıyla işlenmelidir.

3. VERİLERİN ZORUNLU/İSTEĞE BAĞLI TEDARİĞİ
Veri sahibinin kişisel bilgileri sağlaması, kendi öz geçmişini ve kişisel verilerinin işlenmesine dair verdiği izni dahil etmesi isteğe bağlıdır; ancak kişisel verilerin işlenmesi için gereken izin verilmezse ilgili personel araştırma, seçme ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiremeyebiliriz.

4. İLETİŞİM KAPSAMI V E VERİLERİN DAĞITILMASI
Kişisel verileriniz, genel merkezleri İtalya’da veya yurt dışında olan FIAT Group şirketlerine ya da şirketimiz tarafından atanan Veri Denetleyicilerine veya veri işleyicilerine ya da FIAT Group şirketlerine veya İtalya’da ya da yurt dışında bulunan, kişisel bilgilerinizi sağlama yöntemlerini ve amaçlarını destekleyen ve bunlarla bağlantı, yardımcı belirli hizmetler sağlayan ya da faaliyetleri gerçekleştiren üçüncü şahıslara iletilebilir veya bunlar tarafından işlenebilir. Atanan veri işleyicilerinin listesi.
Ayrıca, bu bilgi notunda belirtilen amaçlarla işlenecek olan kişisel bilgileriniz geçici olarak da olsa İtalya dışındaki ya da AB dışındaki ülkelere iletilebilir. Yazılı izniniz bu iletim için zorunludur. Bu izin, genel merkezi AB dışında olan FIAT Group şirketleri için personel araştırma, seçme ve değerlendir faaliyetleri yapmamız için gereklidir.

5. İŞLEME YÖNTEMLERİ VE VERİ DEPOLAMA
Veriler, 196/2003 No.’lu Kanun Hükmünde Kararname’nin 11. Maddesinin hükümlerine uygun olarak işlenecektir. Veri işleme, her zaman yukarıda belirtilen amaçlarla yakından ilgili olan programlar kullanılarak ve bu verilerin güvenliğini ve gizliliğini garanti edecek yöntemler kullanılarak, değişiklik, iptal, yok etme veya verilere yetkisiz erişimi veya izin verilmeyen ya da veri toplama amaçlarına uymayan ver işlemeyi engelleyen yöntemleri uyarlayarak gerçekleştirilir.
Veriler gerektiği süreden uzun olmaması kaydıyla, arama ve seçim sürecini yönetmek ve izlemek için veri tabanlarımızda saklanır.

6. VERİ DENETLEYİCİLERİ
Aşağıdaki şirketler, kişisel verileriniz için Veri Denetleyicileridir:
Torino, Via Nizza 250
Centro Ricerche adresli Fiat S.p.A., Orbassano, Strada Torino 50 Fiat S.c.p.A,
Modena, Viale delle Nazioni 55 adresli CNH Italia S.p.A
Grugliasco, Via Rivalta 30 adresli Comau S.p.A.,
Pomigliano D’Arco, Via Ex Aeroporto s.n. Elasis S.c.p.A
Torino, Corso Agnelli 200 adresli Fiat Group Automobiles S.p.A.,
Torino, Corso Settembrini 167 adresli Fiat Powertrain Technologies S.p.A.,
Torino, Corso Ferrucci 112/A adresli Fiat Services S.p.A.,
Torino, Via Puglia 35 adresli Iveco S.p.A,
Corbetta, Viale Aldo Borletti 61/63 adresli Magneti Marelli S.p.A.,
Torino Corso Ferrucci 112/A adresli Teksid S.p.A

7. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI Son olarak, Veri Denetleyicisi karşısındaki haklarınızı 196/2003 no.’lu Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesi uyarınca kullanabileceğinizi doğruluyoruz. Bu madde, burada sizin için sunulmuştur:
Özne verisi aşağıdakilerle ilgili bilgilendirilme hakkına da sahiptir:
a) kişisel verilerin kaynağı;
b) veri işlemesinin amaçları ve yöntemleri;
c) elektronik yollar kullanılarak veri işlenirken kullanılan program; d) Veri Denetleyicisi, veri işleyiciler ve 5. Madde, 2. paragraf uyarınca atanan temsilciyi tanımlayan ayrıntılar; e) ülke, veri işleyicileri ya da çalışanları için atanmış temsilciler sıfatıyla kişisel bilgilerin verilebileceği ya da bunlarla ilgili bilgi sahibi olabilecek kişiler veya kişi kategorileri.
Veri sahibinin şunları almaya hakkı vardır:
a) güncelleme, düzeltme veya isterse kişisel verilere ekleme;
b) verilerin ilk toplanma amacı ya da daha sonra işlenme amacı nedeniyle depolanması gerekmeyen kişisel veriler dahil, isimsiz durumun iptali veya değiştirilmesi ya da kanun ihlal edilerek işlenen verinin engellenmesi;
c) bunun imkansız olması veya korunan haklarla açık bir şekilde uyumsuz olan araçların kullanımını ima eden durumlar hariç, a ve b maddelerinde belirtilen işlemlerin, içerikleri dahil, kişisel verilerin verildiği veya dağıtıldığı kişilere bildirildiğine dair bir ilan. İlgili kişinin aşağıdakilere tamamen veya kısmen itiraz etme hakkı bulunur:
a) geçerli nedenlerde, kişisel veriler, verilerin toplanma amacıyla ilgili olsa bile kişisel verilerinin işlenmesine;
b) reklam veya doğrudan satış materyali gönderme amacıyla ya da piyasa araştırması veya pazarlama iletişimleri amaçlarıyla kendisiyle ilgili kişisel verilerin incelenmesi.
196/2003 no.’lu Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesi uyarınca, database@fiatgroup.com adresine e-posta göndererek isteklerinizi bildirebilirsiniz.